Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
TPRS ACADEMY

 

Inleiding en strekking van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 37140997 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die te eniger tijd door TPRS Academy wordt aangeboden. In deel I hieronder staan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op door TPRS Academy aangeboden “Cursussen en Opleidingen”, deze maken ook integraal onderdeel uit van de Studiegids van TPRS Academy . In deel II zijn de specifieke voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op de Lesmaterialen en alle overige bestellingen via de boekhandel van TPRS Academy. U vindt in deze  Verkoopvoorwaarden alle regels over betaling en levering. Alle informatie over het bestelproces vindt u op de pagina Bestelinformatie (www.tprsacademy.com). En tot slot vertelt onze privacyverklaring (www.tprsacademy.com) u hoe wij uw gegevens beschermen.

Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u bepaalde verplichtingen aan, zoals de verplichting tot betaling van het totaalbedrag van de bestelling. Daarnaast heeft u, wanneer u een bestelling via internet doet, ook bepaalde rechten, zoals het recht om te besluiten dat u het bestelde product niet wilt houden en dus wilt afzien van aankoop. Dit wordt herroeping van de overeenkomst genoemd. Deel III regelt deze herroeping en is dus van toepassing zowel op deel I en deel II. Deel IV van deze voorwaarden bevatten verder bepalingen van algemene aard die ook gelden in aanvulling op hetgeen is geregeld in delen I tot en met III.


Deel I. Cursussen en Opleidingen

Artikel I.1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

TPRS Academy: TPRS Academy VOF, de partij die cursussen aanbiedt en verzorgt.
cursus: éénmalige workshop, serie workshops, opleiding of cursus.
deelnemer: degene die een cursus volgt of door aanmelding heeft aangegeven deze te willen volgen.
cursusgeld: de prijs per persoon voor deelname aan een cursus, tenzij anders vermeld uitgedrukt exclusief BTW.
 

Artikel I.2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en TPRS Academy met betrekking tot cursussen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop TPRS Academy de aanmelding van een deelnemer ontvangt.
Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Studiegids van TPRS Academy, en zijn tevens via internet te raadplegen, op www.tprsacademy.com

 Artikel I.3. Aanmelding en plaatsing 

 1. De aanmelding dient digitaal of schriftelijk te geschieden. Schriftelijke aanmelding geschiedt door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldings-formulier. Digitale aanmelding geschiedt door het bestellen van de cursus via www.tprsacademy.com. Door zich op één van beide voornoemde wijzen aan te melden, verplicht deelnemer zich tot het voldoen van het gehele cursusgeld binnen de termijn die voor de betreffende cursus is gesteld. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Aan aanmeldingen die worden ontvangen na sluiting van de inschrijftermijn kan geen enkel recht worden ontleend.
 2. Aanmelding vormt geen garantie tot plaatsing voor de betreffende cursus. Wanneer het niet mogelijk blijkt de deelnemer te plaatsen in de door hem gewenste cursus, zal TPRS Academy zoveel mogelijk proberen een aanbod te doen voor een vergelijkbare cursus, danwel voor een andere datum. Het staat de deelnemer vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan. In het laatste geval vervalt de aanmelding en wordt het cursusgeld gerestitueerd.
 3. Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen, en behoudens het bepaalde in paragraaf b van dit artikel, stuurt TPRS Academy binnen 5 werkdagen per e-mail of per post een schriftelijke bevestiging aan deelnemer dat deze laatste is geplaatst voor de cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De bevestiging geldt tevens als toegangsbewijs tot de cursus.

 Artikel I.4. Betaling en restitutie van cursusgelden 

 1. Het cursusgeld moet uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus ontvangen zijn door TPRS Academy. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van TPRS Academy.
 2. Restitutie van inschrijfgelden vindt plaats binnen 21 dagen na annulering van deelname door de deelnemer conform artikel I.6a en b, of het ontzeggen van de toegang tot de cursus door TPRS Academy conform artikel I.5b.

Artikel I.5. Toegang tot de cursus

 1. Deelnemer krijgt toegang tot de cursus op vertoon van de plaatsingsbevestiging als genoemd in artikel I.3 lid c.
 2. TPRS Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de deelnemer toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval wordt het cursusgeld, indien reeds voldaan, gerestitueerd.
 3. TPRS Academy behoudt zich het recht voor om de deelnemer om gegronde redenen toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval volgt geen restitutie van het cursusgeld.

Artikel I.6. Annulering door deelnemer

Indien de aanmelding wordt geannuleerd door de deelnemer, geldt de volgende regeling:

 1. Bij annulering tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd en wordt het volledige reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 2. Bij annulering ná 21 dagen, maar vóór de 7e dag voorafgaand aan de cursus is betaling van de helft van het cursusgeld verschuldigd, en wordt dus de helft van het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 3. Bij annulering vanaf de 7e dag voorafgaand aan de cursus wordt geen geld gerestitueerd.

Artikel I.7. Annulering door TPRS Academy

Indien de cursus wegens te geringe deelname of door overmacht moet worden geannuleerd door TPRS Academy, zal in overleg met de cursisten een andere datum worden gekozen, waarop de cursus alsnog doorgang zal vinden. Indien dit niet mogelijk is, geldt het bepaalde in artikel I.6.

Artikel I.8. Aansprakelijkheid

 1. TPRS Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt tijdens deelname aan de cursus, voorzover deze schade niet nadrukkelijk te wijten is aan opzet of nalatigheid door TPRS Academy.
 2. Alle informatie omtrent cursussen van TPRS Academy is met de grootste zorg samengesteld. TPRS Academy is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud.
 3. TPRS Academy is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik van de door TPRS Academy verstrekte informatie.

Artikel I.9. Copyright

Tenzij op het betreffende lesmateriaal uitdrukkelijk anders is vermeld, rust er op alle door TPRS Academy in het kader van de cursus aangeleverde materialen copyright. Lesmateriaal mag niet zonder de uitdrukkleijke toestemming van TPRS Academy verveelvuldigd of verspreid worden op welke wijze dan ook.

Artikel I.10. Privacy en vertrouwelijkheid

TPRS Academy houdt zich strikt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De persoonlijke gegevens van deelnemer worden door TPRS Academy alleen gebruikt voor het onderhouden van contact met deelnemer voorafgaand aan, tijdens en na de opleiding. Overige informatie die in het kader van de opleiding door deelnemer wordt verstrekt aan docenten en medewerkers van TPRS Academy wordt eveneens strikt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. De volledige privacyverklaring van TPRS Academy staat vermeld op haar website (www.tprsacademy.com).

 

Artikel I.12. Buitengerechtelijke kosten

De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TPRS Academy heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van de door TPRS Academy te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten kunnen maximaal € 207,- (tweehonderdzeven euro) bedragen.

Artikel I.13. Klachten

Klachten van de deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld volgens de klachtenprocedure van TPRS Academy zoals vermeld op haar website (www.tprsacademy.com).
 

Deel II. Lesmateriaal, bestellingen via boekhandel TPRS Academy

Artikel II.1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TPRS Academy VOF (hierna: TPRS Academy) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, op http://www.tprsacademy.com
 2. Door een bestelling bij TPRS Academy te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Artikel II.2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van TPRS Academy zijn vrijblijvend.
 2. TPRS Academy heeft het recht om prijzen zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer TPRS Academy uw bestelling heeft geaccepteerd. TPRS Academy heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel II.3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor boeken, bundels, DVD’s en andere electronische gegevensdragers zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Voor bestellingen door middel van een per post verstuurd orderformulier geldt het volgende: Met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TPRS Academy.
 3. On-line bestellingen kunt u betalen door gebruik te maken van de Paypal betaalservice. Aan uw bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
 4. Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt ná aanmaning door TPRS Academy bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,--) aan administratiekosten verschuldigd en als TPRS Academy zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar TPRS Academy behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 5. Als u niet tijdig het volledige verschuldigde bedrag betaalt, heeft TPRS Academy het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 Artikel II.4. Kortingen

 1. Kortingen die TPRS Academy verleent op het aankoopbedrag van haar producten, zijn alleen geldig binnen de termijn die TPRS Academy daartoe stelt.
 2. Kortingen op basis van waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.

 Artikel II.5. Levering

 1. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door TPRS Academy anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de geїndiceerde levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 2. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel II.6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel II.7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door TPRS Academy geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

Artikel II.8. Reclames en aansprakelijkheid

 1. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan TPRS Academy te melden.
 2. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft TPRS Academy de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
 3. Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan TPRS Academy te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking en het artikel onbeschadigd zijn. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen door TPRS Academy terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 4. Losbladige producten worden alleen retour genomen of geruild wanneer deze in een ongeopende gesealde verpakking worden retour gezonden.

Artikel II.9. Bestellingen/communicatie

TPRS Academy is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en TPRS Academy, dan wel tussen TPRS Academy en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TPRS Academy.

Artikel II.10. Diversen

 1. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat TPRS Academy deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
 2. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TPRS Academy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door TPRS Academy vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
 3. TPRS Academy mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
 4. Onverminderd de overige aan TPRS Academy toekomende rechten, heeft TPRS Academy in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Deel III. Herroepingsrecht

Artikel III.1 Herroepingsrecht met betrekking tot producten

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen besluiten dat u de bestelde producten niet wilt hebben. Dit betekent dat u de koopovereenkomst kunt herroepen.
 2. De herroepingstermijn loopt af 14 dagen na de dag waarop u, of degene die u daartoe heeft aangewezen (en die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u TPRS Academy via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kunt u doen via e-mail of door middel van het formulier (te vinden op www.tprsacademy.com) voor herroeping. U dient de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 4. Zolang u nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het niet gebruiken en dient u voorzichtig met het toegezonden product om te gaan. U heeft het recht om het product te beoordelen, en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Wanneer u het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of u het daadwerkelijk wilt houden, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering.

Artikel III.2 Gevolgen van de herroeping.   

 1. U dient de goederen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan TPRS Academy terug te zenden of te overhandigen. De adresgegevens zijn: TPRS Academy v.o.f., Molengouw 36, 1151 CJ Broek in Waterland. E-mail: info@tprsacademy.com. Telefoon: 06-1232 9694.
 2. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. Als u de overeenkomst herroept, storten wij binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel de betalingen terug die u tot op dat moment heeft gedaan voor het betreffende artikel, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering).
 4. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Wanneer de retourzending door de brievenbus past, zijn de kosten afhankelijk van het gewicht. Kijk voor actuele prijzen op: http://www.postnl.nl/versturen/brief-of-kaart-versturen/tarieven/.
 5. Wanneer u van dit herroepingsrecht gebruik maakt ten aanzien van cursussen als bedoeld in deel II van deze Voorwaarden en de cursus is al aangevangen dan bent u wel een redelijke vergoeding over dat gedeelte verschuldigd.

Deel IV. Algemeen deel

Artikel IV.1 Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen TPRS Academy en de deelnemer en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan tussen de deelnemer en TPRS Academy en die niet kunnen worden opgelost binnen het kader van de klachtenprocedure (voorzover het betreft geschillen voortvloeiende uit deel II van deze Voorwaarden), zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »